Shrikhande Clinic

Contact Shrikhande Clinic

Contact information and Appointments

Address:
Shrikhande Clinic
120, Shreyas, 5th Road, Hindu Colony, Dadar(E)
Mumbai : 400014

Appointments:

Dr. Anjana Shrikhande Nande: +919820218854
Dr. Rasika Sandu : +919821967063/ +919967960017

Tel : 91-22-24144777/4496
Fax : 91-22-24148114

For Dr. Shailesh Shrikhande: 91-22-24177173/24177000 at Tata Memorial Hospital

Email :
rgsandu@gmail.com
agnande@gmail.com